POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument zatytułowany ,,Polityka ochrony danych osobowych’’ ( zwany dalej ,,Polityką’’) opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w Poz Inwest Sp. z o.o. sp.k.  na stronie internetowej  www.pozinwest.pl w tym dotyczące posługiwania się plikami cookie. 

Właścicielem strony internetowej w domenie  www.pozinwest.pl  oraz profilu na Facebooku ( Poz Inwest  ) jest Spółka Poz Inwest Sp. z o.o. Sp.k.

Dane publikowanie stronie www mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. 

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I.

KIM JESTEŚMY?

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jesteśmy My tj. POZ INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Wirach (62-051) przy ulicy Komornickiej 92, NIP: 777-30-33-330, REGON: 300758897, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297771, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS reprezentowaną przez: kapitał zakładowy 22 961707,17, wpłacony w całości zwana dalej ,,Administratorem’’

 2. Można się z nami skontaktować:

 • listownie, pod adresem: ul. Komornicka 92; Wiry 62-051

 • e-mailowo pod adresem: biuro@pozinwest.pl

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwane dalej RODO)

II.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE? CZY MUSZĄ NAM PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Samo przeglądanie zawartości naszej strony internetowej nie wymaga podania przez Państwa danych osobowych. 

 2. Przetwarzamy te Dane osobowe, które otrzymamy od Państwa w związku z podejmowaniem działań na naszej stronie, dokonywanymi transakcjami lub też podczas kontaktów z nami.

 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne tzn. mogą ale nie muszą Państwo nam je podawać.  Proszę jednak mieć na uwadze to, ze podanie pewnych danych osobowych może być konieczne do:

 • zawarcia i realizacji umowy 

 • otrzymywania Newslletera

 • założenia Konta Klienta

 • wystawienia dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT

 1. Niepodanie przez Państwa danych osobowych w/w przypadkach może doprowadzić do sytuacji, że: 

 • nie będą mogli Państwo dokonać zakupu na naszej  stronie internetowej, założyć Konta Klienta czy skorzystać z usługi Newsletter,

 • nie będziemy mogli Państwu dostarczyć faktury VAT oraz dokonać rozliczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży

III.

W JAKIM CELU,  JAKIE I NA JAKIEJ PODSTAWIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY ?

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podaniem podstawy prawnej przetwarzania. 

 1. W celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy przetwarzamy takie dane osobowe jak: 

 • imię 

 • adres  e-mail

 • telefon

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust.1 b) RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na podanie takich danych jak: nazwisko uznamy, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych – podstawą prawną takiego przetwarzania będzie wówczas art. 6 ust. 1 a) RODO pozwalający na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. 

 1. W celu zawarcia i wykonania umowy przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko 

 • adres e-mail

 • adres zamieszkania lub adres siedziby 

 • pesel

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust.1 b) RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na podanie takich danych jak: numer telefonu uznamy, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych – podstawą prawną takiego przetwarzania będzie wówczas art. 6 ust. 1 a) RODO pozwalający na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 1. W celu wystawienia faktury a także spełnienia innych obowiązków wynikających z obowiązujących  przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego) przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko 

 • firma

 • adres zamieszkania lub adres siedziby

 • numer NIP

 • numer zamówienia

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust.1 c) RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na podanie takich danych jak: numer telefonu, numer PESEL uznamy, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych – podstawą prawną takiego przetwarzania będzie wówczas art. 6 ust. 1 a) RODO pozwalający na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 1. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe jak:  

 • Imię i nazwisko, firmę (jeśli takowe zostały podane)

 • Adres zamieszania (jeśli został podany)

 • Numer PESEL, numer NIP (jeśli zostały podane)

 • Adres e-mail

 • IP

 • Numer zamówienia 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust.1 f) RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym wypadku naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie posiadanie danych osobowych, które pozwolą nam ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami nie tylko Klientów ale także osób trzecich. 

 1. W celu wykonania ciążących na nas obowiązków z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko 

 • adres e-mail

 • adres zamieszkania lub adres siedziby 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1  c) RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na podanie danych których podania nie wymagamy np: numer telefonu uznamy, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych – podstawą prawną takiego przetwarzania będzie wówczas art. 6 ust. 1 a) RODO pozwalający na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 1. W celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby obejmujących: raportowanie, badanie satysfakcji z oferowanych usług, badanie potrzeb rynku i zapotrzebowania na oferowane usługi, podniesienie jakości oferowanych usług przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • adres e-mail

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust.1 f) RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym wypadku naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie poznanie opinii Klientów na temat świadczonych i oferowanych usług by następnie móc dostosować je do potrzeb i oczekiwań swoich Klientów. 

 1. W celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu Klienta i statusu w Koncie Klienta jeśli takowe posiada przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • adres e-mail

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust.1 f) RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym wypadku naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie informowanie Państwa jako naszych Klientów o czynnościach związanych z realizacją zawartej umowy czy oferowanych usług.

 1. W celu archiwalnym przetwarzamy dane osobowe takie jak:

 • Imię i nazwisko  (jeżeli zostało podane)

 • adres e-mail

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust.1 f) RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym wypadku naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie zabezpieczenie informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym.

 1. W celu zamieszczenia Państwa opinii/komentarza na naszej stronie internetowej:

 1. Imię lub nick

 2. Numer IP

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) RODO pozwalający na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 1. W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 1. Adres IP

 2. Informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym 

 3. Data i czas serwera 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust.1 f) RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym wypadku naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie prawidłowe administrowanie stroną internetową. 

 1. W celu wykorzystywania tzw. cookies na stronie internetowej przetwarzamy informacje które zostaną szerzej opisane w pkt. …..  

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) RODO pozwalający na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. W tym wypadku zapytanie o zgodę na wykorzystywanie ,,cookies’’ pojawi się w momencie kiedy po raz pierwszy wejdą Państwo na stronę internetową. 

 1. W celu tworzenia rejestrów i dokumentacji wymaganej przepisami RODO np. rejestru osób które zgłosiły sprzeciw wobec przetwarzania przez nas ich danych osobowych przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 1. Imię, (nazwisko jeśli zostało podane)

 2. adres e-mail

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1  c) RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa a także art. 6 ust.1 f) RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym wypadku naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie posiadanie przez nas informacji na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO

 1. W celach marketingowych, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 1. adres e-mail

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 1. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

IV.

PLIKI ,,COOKIES’’

 

 1. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki typu ,, cookies’’, czyli niewielkie pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane  przez system teleinformatyczny na Państwa urządzeniu np. telefonie, komputerze, tablecie podczas przeglądania strony internetowej i pozwalają na Państwa późniejszą identyfikację w przypadku ponownego połączenia z nim za pomocą urządzenia na którym pliki te zostały zapisane. 

 2. Pliki cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, jednakże ich głównym celem jest ułatwienie Państwu korzystania z naszej strony internetowej. Za pośrednictwem plików ,,cookies’’ serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o Państwa preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.

 3. Używamy i wykorzystujemy pliki ,,cookies’’ w celu zapewnienia Państwu przyjaznego korzystania z naszej strony internetowej poprzez:

 4. …………………………..zapamiętywanie pamiętania ustawień użytkownika

 5. ………………………………..możliwość zalogowania się do panelu użytkownika

 6. stosowanie zabezpieczeniau przed atakami hakerskimi

 1. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików ,,cookies’’:

 1. XSRF-TOKEN – plik „cookie” chroniący przed atakami CSRF

 2. _ga i _gid – pliki „cookie” wykorzystywane przez Google do lepszej personalizacji wyników wyszukiwania

 3. fr i _fbp – pliki „cookie” wykorzystywane przez Facebook do widgetu

 4. cLang – plik „cookie” zawierający informację o języku strony

 5. accept-cookie – plik „cookie” zawierający zgodę na przetwarzanie cookies

 6. pozinwest2018_session – plik „cookie” zawierający sesję użytkownika

 1. Państwa przeglądarka internetowa dopuszcza wykorzystywanie plików ,,cookies’’ domyślnie. My wykorzystujemy je za Państwa zgodą, prosząc o jej wyrażenie przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej. 

 2. Jeśli nie życzą Państwo wykorzystywania plików ,,cookies’’ przy przeglądaniu strony internetowej  w każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Prosimy jednak pamiętać, iż wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików ,,cookies’’ może spowodować trudności w korzystaniu z naszej strony internetowej np. powodując dłuższy okres ładowania się strony. 

 3. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników naszego Serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Państwa adres IP.

V.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE?

 

 1. Państwa dane osobowe możemy przekazać w razie potrzeby:

 2. naszym współpracownikom i pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, ażeby móc świadczyć dla Państwa usługi lub podejmować działania przed zawarciem umowy lub po jej zawarciu (celem jej realizacji),

 3. firmom obsługującym nas w zakresie prawnym, teleinformatycznym oraz realizującym dla nas działania marketingowe;

 4. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (bankom, instytucjom płatniczym)

 5. podmiotom nabywającym wierzytelności (tylko w przypadku nieuiszczenia przez Państwa należności wynikających z zawartej umowy)

 6. podmiotom publicznym lub prywatnym – jeżeli będziemy do tego zobowiązani na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu

 1. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas potrzebny do osiągnięcia wyznaczonego celu. Po tym okresie zostaną one usunięte bądź zniszczone.

 2. Odnośnie poszczególnych okresów danych osobowych informujemy, iż przetwarzamy je przez okres:

 3. trwania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy, 

 4. przedawnienia roszczeń + 1 rok – w odniesieniu do obowiązków wynikających z  ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń

 5. do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości – w odniesieniu do danych osobowych potrzebnych do wystawienia faktury, a także spełnienia przez nas obowiązków określonych przepisami prawa (w szczególności prawa podatkowego)

 6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez okres 4 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głownie w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk, administrowania stroną internetową i wykorzystywania tzw. plików ,,cookies’’ na stronie internetowej

 7. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu  lub osiągnięcia celu przetwarzania jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO  lub do celów marketingowych,

 8. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat -  w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie Państwa dobrowolnie udzielonej zgody

 1. Okres przetwarzania danych wskazany w latach liczymy w latach od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych , co pozwoli nam usprawnić proces usuwania lub niszczenia gromadzonych przez nas danych osobowych.

VII.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

 

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, w każdej chwili mogą Państwo ją cofnąć. W tym celu wystarczy: w

 2. Wysłać e-maila na adres biuro@pozinwest.pl

 3. Kliknąć w link  …………… zamieszczony ……………………

 1. Wycofanie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

VIII.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych mają Państwo:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;

 •  prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.

 1. Zakres każdego z uprawnień wskazanych w ustępie poprzedzającym oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej przetwarzanych danych osobowych oraz celu ich przetwarzania. W celu uwierzytelnienia czy to Państwo mogą skorzystać z w/w uprawnień możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. 

 2. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez:

 • Wysłanie wiadomości e-mail na adres:

 1. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Państwa żądaniami są wolne od opłat. Jeżeli jednak Państwa żądania okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do:

 • pobrania rozsądnej opłaty, uwzględniającej administracyjne koszty udzielenia informacji 

 • odmówienia podjęcia działań w związku z żądaniem.

 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma  Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Polityka prywatności ma charakter informacyjny.

 2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Polityki Prywatności było lub miało się stać nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych Postanowień, które w pozostałej części pozostają nienaruszone.

 3. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/.

 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności naszej strony internetowej

 5. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo powiadomieni drogą email.

 6. Pytania i wątpliwości dotyczące  Polityki Prywatności należy kierować na adres e-mail: biuro@pozinwest.pl

Polityka Ochrony Prywatności z dnia 4.11.2019r.